Εγγραφή Ιατρού

Προσωπικά στοιχεία
Διεύθυνση Ιατρείου / Κλινικής
Φορολογικά στοιχεία / ΑΜΚΑ
Στοιχεία επικοινωνίας
Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του χρήστη και την εγγραφή του στην Εφαρμογή και διαγράφονται σε 30 ημέρες εάν δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή.